Operating Organization

Organization chart

Organization chart of the Kellogg Club of Japan

Executive members

Chairperson Yoshimitsu Kaji (class of 1997)
Vice chairpersons Nobuo Makino
Asako Hoshino
Toshiya Imai
(class of 1978)
(class of 1988)
(class of 1988)
Auditors Mariko Ohsato
Yoko Mase
(class of 1992)
(class of 2001)

Board members

FY2009: 38 members

Toshihiro Kiribuchi 64
Yoichiro Furuse 70
Tadahiro Yoshida 72
Masashi Teranishi 73
Haruo Naito 74
Akihiro Okumura 75
Nobuo Matsuki 78
Nobuo Makino 78
Takaaki Kawashima 79
Yasuhisa Ito 79
Takeshi Fujimaki 80
Motoaki Ibano 86
Yoshihide Watanabe 87
Masahiro Toriyama 88
Toshiya Imai 88
Asako Hoshino 88
Hiroshi Sone 90
Hideaki Kitanaka 90
Mariko Ohsato 92
Dai Takehara 93
Yoshiyuki Kishimoto 93
Takeshi Ito 94
Tetsuji Motonaga 95
Koichi Matsubara 96
Ichiro Kawanabe 97
Yoshimitsu Kaji 97
Akira Kokubu 98
Tetsuzoh Nakahara 99
Yutaka Kobayashi 00
Yoko Mase 01
Tatsuo Suzuki 02
Keisuke Kaneshige 02
Noriyuki Ueno 03
Ryujiro Nemoto 04
Tatsuyuki Yasuno 05
Rinpei Iwata 05
Katsuhiko Ushikubo 06
Eisuke Terasawa 07

We are always looking for people who can cooperate with board and committee activites.
If you are interested please contact us at